REGULAMIN / UMOWA

Regulamin formularza kontaktowego

1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi formularza kontaktowego drogą elektroniczną przez ENGLISH HELPLINE Ewa Sznurkowska – Taras prowadzącą działalność gospodarczą [dalej jako Usługodawca] z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności: w Kętrzynie (11-400), ul. Klonowa 2, e-mail: englishhelpline@hotmail.com 

2. Usługobiorcą jest osoba fizyczna, która drogą elektroniczną przesłała wiadomość z użyciem formularza kontaktowego zgodnie z Regulaminem.

3. Usługodawca świadczy Usługobiorcom bezpłatnie usługę drogą elektroniczną polegającą na udostępnianiu formularza kontaktowego w celu nawiązania kontaktu z Usługodawcą oraz nawiązanie umowy na wybrany przez siebie kurs (zwaną dalej: Formularz kontaktowy).

4. Usługobiorca korzysta z Formularza kontaktowego drogą elektroniczną poprzez:

– zapoznanie się z treścią Regulaminu / Umowy oraz złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu ich treści;

– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– podanie imienia, nazwiska nadawcy, nr telefonu i adresu e-mail, na który odpowiedź Usługodawcy ma być przesłana.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystanie, rejestracja) z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:

– komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka);

– przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);

– posiadanie skrzynki poczty elektronicznej.

6. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w Formularzu kontaktowym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

7. Usługodawca może zakończyć działanie Formularza kontaktowego w każdym czasie bez podawania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

8. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej przesyłając ją na adres: englishhelpline@hotmail.com. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2020 r.

10. Usługodawca może w każdej chwili zmienić Regulamin, o czym powiadomi Usługobiorcę w formie elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wraz linkiem do nowej treści Regulaminu oraz linkiem zawierającym oświadczenia o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę na nową treść Regulaminu. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian w Regulaminie, automatycznie pociąga za sobą zakończenie korespondencji drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę w Formularzu kontaktowym adres skrzynki poczty elektronicznej oraz usunięcie tych danych z katalogu Usługodawcy.

Umowa pomiędzy osobą wysyłającą zgłoszenie na kurs , a

Szkołą Językową ENGLISH HELPLINE, o numerze NIP 7422113351, REGON 281608790, z siedzibą przy ul. Klonowa 2, 11-400 Kętrzyn, reprezentowaną przez właściciela Ewę Sznurkowską – Taras

Szkoła zobowiązuje się do:

 • Wykonywania świadczonych usług z należytą starannością oraz z zasadami etyki zawodowej, jak również posługiwać się lektorami o potwierdzonych kwalifikacjach językowych oraz pedagogicznych.
 • Realizacji liczby zajęć wykupionego przez Państwa kursu.
 • Zapewnienia wszelkich materiałów szkolnych tj. długopisów, kredek, klejów, nożyczek itp.
 • Zapewnienia dziecku opieki w ciągu trwania zajęć.
 • Korzystanie z tablicy interaktywnej/monitora interaktywnego w trakcie zajęć.
 • Powiadomienia uczestnika kursu lub opiekuna prawnego dziecka o odwołanych zajęciach.
 • Odrobienia zajęć, które się nie odbyły.
 • Wystawienia uczestnikom imiennych certyfikatów po ukończeniu szkolenia.
 • Szkoła dysponuje biblioteką, z której Uczestnicy kursów mogą wypożyczać książki i podręczniki o różnym stopniu zaawansowania w trakcie trwania całego kursu.

Uczestnik Kursu zobowiązuje się do:

 • Wpłaty należności za wybrany przez siebie kurs według cennika dołączonego do Regulaminu w 9 równych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca. Wpłaty można dokonać gotówką w siedzibie Szkoły lub na konto Szkoły:

BNP PARIBAS 57160014621748660130000001

Należności za kurs można dokonać jednorazowo lub w innym systemie rat po uzgodnieniu tego faktu z właścicielem Szkoły.

 • Nowy uczestnik kursu, wcześniej nieuczęszczający do szkoły zobowiązany jest do jednorazowej opłaty „wpisowego” w wysokości 100zł.
 • Zwrotu kosztów za zakupione podręcznik. W przypadku, gdy do szkoły przez cały okres trwania kursu, uczęszcza więcej niż jeden członek rodziny, osoby te są zwolnione z tej opłaty.
 • Regularnego uczestnictwa w zajęciach.
 • Pełnej i niczym nieograniczonej odpowiedzialności za ewentualne szkody, a także następstwa szkód wyrządzonych na terenie siedziby Szkoły. W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią, odpowiedzialność z powyższego tytułu przejmują na siebie jego opiekunowie ustawowi podpisujący ze Szkołą umowę.

Ponadto:

 • Uczestnik ma prawo do zmiany grupy lub poziomu w trakcie trwania Kursu.
 • Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie roku szkolnego z przyczyn niezależnych od Szkoły.
 • W szczególnych wypadkach (kwarantanna lektora lub jednego z uczestników kursu, rozporządzenia ministerialne itp.) Szkoła ma prawo przejść do zajęć zdalnych (online).
 • Czasowa nieobecność Uczestnika Kursu na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności umówionych opłat za kurs, ani do nieprzestrzegania ustalonych terminów płatności poszczególnych rat. Uczestnik może ubiegać się o czasowe zawieszenie płatności, jeżeli nieobecność na zajęciach przekroczy okres jednego miesiąca i wynikać będzie z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem. W sytuacji, gdy uczestnik dokonał wpłaty za cały kurs, może ubiegać się o zwrot opłat za okres choroby.
 • Uczestnik ma prawo zgłaszać wszelkie wnioski lub zastrzeżenie, co do pracy Szkoły lub Lektora.
 • W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Uczestnika, ciąży na nim obowiązek uregulowania płatności za wykorzystaną część Kursu.
 • Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem pełnego, 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa wypowiedziana w takim trybie rozwiązuje się ze skutkiem na koniec miesiąca, następującego po miesiącu w którym zostało złożone wypowiedzenie. Za datę otrzymania wypowiedzenia uznaje się datę otrzymania oświadczenia. Wypowiedzenie składa się na piśmie w sekretariacie Szkoły, mailowo na adres englishhelpline@hotmail.com bądź przesyła listem poleconym na adres Szkoły, w którym to przypadku za datę wypowiedzenia uznaje się datę otrzymania przesyłki przez Szkołę.
 • Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
 • Reklamacje należy składać Szkole pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Szkoły podany w Umowie na Kurs lub na stronie internetowej http://englishhelpline.pl/kontakt Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta (adres email: englishhelpline@hotmail.com), numer telefonu 609363304 (czynny w godz. 11:00–20:00, od poniedziałku do piątku).
 • Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.
 • Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 • W sprawach nieuregulowanych w tej umowie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania bądź siedziby pozwanego.
 • Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

Zwracam się również do Państwa z prośbą o:

 • szanowanie przerwy lektora (też musimy coś zjeść, pójść do toalety, czy odetchnąć),
 • punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci,
 • karmienie dzieci przed zajęciami bądź po zajęciach, nie w trakcie. Chodzi nam o doskonalenie umiejętności językowych dzieci, a jest to ciężkie kiedy dziecko jest skupione na jedzeniu, czy z pełną buzią. Chcemy żeby dzieci korzystały z zajęć w pełni.

NOWOCZESNA SZKOŁA JĘZYKOWA W KĘTRZYNIE